Общи условия за играта

„Спечели с iCard Welcome ”

Дефиниции:

„Игра”: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на играта сред своите клиенти и сред аудиторията в социалните мрежи, съгласно настоящите Общи условия.

„Организатор ” е дружеството „Айкарт“ АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009 район, Бизнес Парк Варна, сграда В1

„Участник” е всеки, отговарящ на всички следващи условия:

1. Не е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на NFC аксесоар на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника;

2. Пребивава постоянно в страна от Европейската Икономическа зона.

3. Е отговорил чрез своя собствен Facebook профил с релевантен отговор под Facebook публикацията на iCard – “Какво НЕ бихте купили с отстъпка?“. Отговорът не следва да съдържа нецензурно, обиждащо или клеветническо съдържание, както и да не накърнява доброто име на Айкарт АД, неговите свързани дружества и лица, акционери, служители и други сходни.

„Период на Играта” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия – от 00:00 ч. на 20 юли 2020 до 23:59 ч. на 10 август 2020 г. (часова зона UTC+ 2)

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Чл. 1. Организатор на кампанията е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: България, област Варна, община Варна, 9009 гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда В1; е-mail: office@icard.com ; website: www.icard.com.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.

III. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Чл. 3. Периодът, в който Клиентът ще може да се възползва от играта, започва между от 00:00 ч. на 22 юни 2020 до 23:59 ч. на 12 юли 2020 г. (часова зона UTC+ 2). Това е последният ден, който е обвързващ за Организатора и в който Участниците могат да се възползват от играта.

IV. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:

Чл. 4. Механизъм на играта:

(a) В Периода на Играта, Участниците ще имат възможността да участват в томбола за да бъдат изтеглени като победители за една от 3 (три) броя награди, всяка една представляваща предплатена дебитна карта GiftCard, издадена от Айкарт АД, заредена с номинална стойност от 50 лв.

(b) Участникът следва да е отговорил чрез своя собствен Facebook профил с релевантен отговор под Facebook публикацията на iCard – “Какво НЕ бихте купили с отстъпка?“. Отговорът не следва да съдържа нецензурно, обиждащо или клеветническо съдържание, както и да не накърнява доброто име на Айкарт АД, неговите свързани дружества и лица, акционери, служители и други сходни.

(c) Всеки Участник може да участва с 1 (един) отговор на въпрос.

Чл. 5. Условия за получаване на награда от Участник:

(a) да пребивава постоянно в страна от Европейската Икономическа зона;

(b) да не е съдружник или акционер или да работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на GiftCard на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника;

(c) да е участвал успешно в Играта, така както е предвидено в Чл. 4. ;

(d) да бъде изтеглен на случаен принцип от Организатора

(e) да съдейства на Организатора за получаването на наградата, включително като предостави актуални данни за контакт и адрес за доставка.

Чл. 6. В случай че Участникът не успее да изпълни предпоставките предвидени по – горе, същият губи правото на получаване на наградата.

V. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

Чл. 7. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора: www.icard.com. Линк към тях ще бъде предоставен на всяка една публикация в социалните мрежи, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави въпросите си.

VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

Чл. 8. Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 9. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на Фейсбук страницата на iCard.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 10. (1) Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

Чл. 11. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел V Публичност на Играта.

Чл. 13. Всяка една промяна на сроковете на Играта, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД: www.icard.com и обявена съответно на отделните публикации в социалните мрежи.

Чл. 14. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.