ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА МОБИЛНИ ПОРТФЕЙЛИ „ПЛАЩАЙ МОБИЛНО С MASTERCARD И СПЕЧЕЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД ИЛИ СМАРТ УСТРОЙСТВО“

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР И СРОК НА ПРОМОЦИЯТА:

Промоцията „Плащай мобилно с Mastercard и спечели“ (накратко „Промоцията“ или „Кампанията“) се провежда от Айкарт АД (накратко „Айкарт“).

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална кампания за мобилни портфейли „Плащай мобилно с Mastercard oт iCard дигитален портфейл“ и спечели електрически велосипед или смарт устройства“ (“Промоцията“) и уреждат отношенията между „Организатора“ и физическите лица, участници в Промоцията.

1.1. Организатор на Промоцията

Организатор на Промоцията е Айкарт АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9009, район „Младост”, Бизнес Парк Варна, сграда В1 („Издателят“, „Организатор“). Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), осигуряващ наградния фонд. Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

 1.2. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 29.09.2020 г. до 23:59 ч. на 27.12.2020 г., включително. („Период на провеждане“). 

1.3. В рамките на Периода на провеждане са обособени три етапа: 

 • Етап 1: от 00:00 ч. на 29.09.2020 г. до 23:59 ч. на 26.10.2020 г.;
 • Етап 2: от 00:00 ч. на 27.10.2020 г. до 23:59 ч. на 27.11.2020 г.;
 • Етап 3: от 00:00 ч. на 28.11.2020 г. до 23:59 ч. на 27.12.2020 г.

РАЗДЕЛ 2. ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

2.1. В промоцията автоматично участват в тегленето за спечелване на награди всички картодържатели на токенизирани карти Mastercard, които в рамките на поне един от трите едномесечни етапа по т.1.3 направят със своята карта, чрез iCard дигитален портфейл, минимум 15 (петнадесет) плащания (за стоки и услуги), всяка на минимална стойност 4 (четири) лева в страната и/или чужбина в периода на Промоцията.

Промоцията е валидна за карти Mastercard издадени на територията на Република България, при извършване на плащания във всички търговски обекти в страната и чужбина, в които е възможно разплащането да се осъществява на безконтактен ПОС терминал.

2.2. Под „Плащане“ се разбира плащане със смартфон – виртуална карта Mastercard добавена/ токенизирана в мобилен портфейл на Издателя или за Apple Pay – в търговски обект на безконтактен ПОС терминал.

2.3. Под „токенизирана“ карта се разбира дебитна или кредитна карта, която е дигитализирана на смартфон на картодържателя, целият процес по идентификация и проверка на идентификацията на потребителя е завършен и потребителят може да осъществява разплащания на безконтактен ПОС терминал с виртуалната си Mastercard (токенизирана) чрез мобилния си портфейл.

2.4. Организаторът не поставя ограничение относно търговците, чиято собственост са съответните търговски обекти по т.2.1, нито относно закупените стоки или услуги.

2.5. В рамките на кампанията от „Организатора“ ще бъдат раздадени общо 57 награди, както следва:

 • 3 електрически велосипеда e-mountain bike EMB;
 • 12 смартфона (6 броя Apple iPhone 11 - 128GB и 6 броя Samsung Galaxy S20+ 128GB);
 • 21 смарт часовника (9 броя Apple Watch 3 GPS 42 mm и 12 броя Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm, Aluminum R820);
 • 21 смарт слушалки (12 броя AppleAirPods2 и 9 броя Samsung Galaxy Buds+) за картодържателя, на чието име е издадена картата.

Наградите ще бъдат разпределени по следният начин:

 • Етап 1: 1 електрически велосипед, 4 смартфона (2 броя Apple iPhone 11 - 128GB и 2 броя Samsung Galaxy S20+ 128GB), 7 смарт часовника (3 броя Apple Watch 3 GPS 42 mm и 4 броя Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm, Aluminum R820), 7 смарт слушалки (4 броя AppleAirPods2 и 3 броя Samsung Galaxy Buds+)
 • Етап 2: 1 електрически велосипед, 4 смартфона (2 броя Apple iPhone 11 - 128GB и 2 броя Samsung Galaxy S20+ 128GB), 7 смарт часовника (3 броя Apple Watch 3 GPS 42 mm и 4 броя Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm, Aluminum R820), 7 смарт слушалки (4 броя AppleAirPods2 и 3 броя Samsung Galaxy Buds+)
 • Етап 3: 1 електрически велосипед, 4 смартфона (2 броя Apple iPhone 11 - 128GB и 2 броя Samsung Galaxy S20+ 128GB), 7 смарт часовника (3 броя Apple Watch 3 GPS 42 mm и 4 броя Samsung Galaxy Watch Active2 40/44mm, Aluminum R820), 7 смарт слушалки (4 броя AppleAirPods2 и 3 броя Samsung Galaxy Buds+)

2.6. Право на участие в тегленето за спечелване на наградите автоматично получават всички картодържатели на токенизирани карти Mastercard, които в рамките на поне един от трите едномесечни етапа по т.1.3 направят със своята карта минимум 15 (петнадесет) плащания/покупки (за стоки и услуги) всяко/а, от които на минимална стойност от поне 4 (четири) лева, извършени чрез iCard дигитален портфейл. Няма ограничение за максималния брой извършени плащания от един картодържател, които могат да участват в томболата за наградите.

2.7. Участващи карти

В кампанията участват плащания чрез дигиталния портфейл с токенизирани дебитни или предплатени карти Mastercard: Tap and Pay Mastercard и GiftCard Mastercard.

Раздел 3. Механизъм на Промоцията

3.1. Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

В края на всеки етап, Издателят тегли 19 печеливши, които са изпълнили условието за периода, описано в 2.6. (поне 15 (петнадесет)* плащания/покупки (за стоки и услуги)** всяка/о, от които на минимална стойност от поне 4 (четири) лева извършени чрез дигиталния портфейл за всеки месечен етап на кампанията):

 • Етап 1: 00:00 ч. на 29.09.2020 г. – 23:59 ч. на 26.10.2020 г.;
 • Етап 2: 00:00 ч. на 27.10.2020 г. – 23:59 ч. на 27.11.2020 г.;
 • Етап 3: 00:00 ч на 28.11.2020 г. – 23:59 ч. на 27.12.2020 г.

*За избягване на съмнения, за участие в играта няма да бъдат приемани по-малък брой плащания, например: 2 броя плащания на стойност по 60 лв.

** Играта не е обвързана със закупуване на конкретен продукт или услуга.

Участници, извършили необходимия брой плащания през даден месечен период, участват в тегленията на награди само за съответния месечен период и не участват в тегленията на награди за други/следващи месечни периоди, освен ако не изпълнят условията за участие и през съответните други/следващи периоди.

3.2. Датите за тегленията на награди са както следва:

 • За етап 1: 30.10.2020 г.
 • За етап 2: 03.12.2020 г.
 • За етап 3: 06.01.2021 г.

Тегленето на печелившите ще бъде на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко месечно теглене ще бъдат излъчени 19 печеливши участника и 5 (пет) резерви.

3.3. Отговорно за връчването на наградите е „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ“ ООД, ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление: град Нови Искър, Пощенски код: 1280, ул. „Търговска“ № 15 (по-долу наричано накратко „Агенцията“).

Печелившите картодържатели ще бъдат уведомявани за спечелените награди чрез:

 • Телефонно обаждане на предоставения от картодържателя телефон номер за контакт;

и

 • Изпращане на съобщение по електронната поща, предоставена от картодържателя.

Всеки картодържател има право само на 1 (една) награда по време на кампанията.

3.4. Дължимият данък върху дохода на физическите лица, изчислен спрямо получената награда съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), ако такъв е дължим, ще бъде за сметка на Агенцията. Агенцията уведомява печелившите участници, че ако получат награда, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите, ако такъв е дължим.

3.5. Спечелените награди не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока парична стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила.

3.6. Печелившите участници следва да потвърдят на Агенцията дали желаят да получат наградата не по-късно от 5 (пет) календарни дни след уведомяването им за спечелената награда. Печелившите участници, които са направили потвърждение по реда, ще получат спечелената награда в срок до 1 (един) календарен месец от направеното потвърждение.

Печелившият участник ще получи наградата си и в посочения срок, като предварително се уточни с Агенцията за мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи, нужни за изплащането на съответния данък, ако такъв е дължим. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като предостави на Агенцията необходимите данни да изпращане на наградата посредством електронна поща, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни и удостовери писмено, че е получил наградата.

Ако печеливш участник не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 5 (пет) календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите правила във връзка с придобиване на наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно правилата описани по-горе.

Печелившият участник губи право да получи съответната награда и в случай, че токенизираната карта, с която са извършени покупките не е активна към момента на теглене на наградите по причина, дължаща се на картодържателя, съгласно Общите условия на Айкарт АД за издаване/токенизиране и използване на съответните карти, за която последният отговаря.

3.7. Организаторът ще публикува инициал на собственото име, фамилията, населеното място и последните 4 (четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници от проведеното теглене на интернет адрес www.icard.com 

Раздел 4. Отговорност

4.1. Настоящите Официални правила са в сила от 29.09.2020 г. и са задължителни за всички участници. 

4.2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: www.icard.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

4.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила от оповестяването им на сайта www.icard.com Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби, или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

4.4. Организаторът, Mastercard и Агенцията не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

4.5. Организаторът, Mastercard и Агенцията не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

4.6. Организаторът и Mastercard и Агенцията не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в играта, в случай че не са по вина на Организаторa и Mastercard. „Технически проблеми“ ще означават обстоятелства като спиране на електроподаване за съответен обект, проблеми с работата на ПОС устройствата или приложението на таблетните устройства, проблеми с интернет и др. под.

Раздел 5. Право на отказ

Всеки картодържател има право да се откаже от участие в тегленето на печелившите участници, като желанието за отказ може да се заяви на имейл: support@icard.com

Раздел 6. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Раздел 7. Лични данни

7.1. Обработване на лични данни от страна на Организатора

Администратор на лични данни е Организаторът, който обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Издателя, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Уведомление относно обработване на личните данни, което е налично на интернет страницата на Издателя (www.icard.com), както и на хартиен носител във всеки офис на Организатора.

7.2. Обработване на лични данни от страна на Агенцията

7.2.1. Цел

Агенцията обработва лични данни само на спечелилите участници в играта за целите на изпращане на наградите и внасяне и деклариране на дължимия по закон данък.

7.2.2. Лични данни, обработвани във връзка с кампанията

Агенцията обработва само личните данни необходими за получаване на наградите от спечелилите участници и внасяне на дължимия данък по ЗДДФЛ. Това са имена, телефонен номер, e-mail адрес, адрес за получаване на наградата, ЕГН, данни за лична карта.

7.2.3. Правни основания

Личните данни на печелившите се обработват след предоставянето им доброволно от страна на печелившите участници, както и на основание сключено между Организатора и Агенцията споразумение.

7.2.4. Срокове

Личните данни, необходими за деклариране на наградите и заплащане на съответния данък ще бъдат обработвани в срок от 11 години. Всички останали лични данни ще бъдат изтрити/заличени до 6 години, след приключване на Кампанията. Кампанията се счита приключена с предаването на всички награди. Въпреки това, някои лични данни биха могли да бъдат заличени по-рано – например при оттегляне на съгласие, ако закон задължава Агенцията да изтрие/заличи данни, когато Агенцията прецени, че не се нуждае от дадени лични данни за определени цели.

7.2.5. Разкриване на лични данни

Личните данни могат да бъдат разкрити на следните получатели:

- Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда (ако това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на приложимото законодателство.

- Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство.

- Доставчици на услуги – например куриерски такива.

- Други администратори на лични данни, които предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи и други – когато това е необходимо за легитимния интерес на Агенцията с оглед предоставяне на определена услуга във връзка с дейността й.

7.2.6. Задължение за предоставяне на лични данни

В случай че спечелил участник реши да не предоставя личните си данни за получаване на наградата или нейното деклариране, съответният участник губи правото си да я получи.

7.2.7. Права на субектите на данни

Всеки печеливш участник има следните права относно своите лични данни:

- Право на достъп: право на печелившия участник да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, право да достъп до информация, свързана с тях и копие от тези данни;

- Право на коригиране и изтриване: всеки печеливш участник има право да изисква от Агенцията коригиране на неточни лични данни, свързани с него или изтриването на лични данни;

- Ограничаване на обработването: всеки печеливш участник има право да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящо се до него;

- Право на възражение: всеки печеливш участник има право на възражение срещу обработване на лични данни на основание легитимен интерес;

- Право на преносимост: всеки печеливш участник, предоставил доброволно личните си данни, може да изиска от Агенцията получаване на личните си данни в подходящ формат и/или предаването им на друг администратор на лични данни;

Право на оттегляне на съгласието: всеки печеливш участник има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

За контакти с Организатора: support@icard.com, +359 889 229 001

За контакти с Агенцията: radoslav_radev@mccann.bg