Общи условия за играта
„С любов към морето”

Дефиниции:

„Игра”: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на играта сред аудиторията в социалните мрежи, съгласно настоящите Общи условия.

„Организатор” е дружеството „Айкарт” АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9009, район „Младост”, Бизнес Парк Варна, сграда В1.

„Участник” е всяко лице, което отговаря едновременно на всички условия по-долу:

 1. Не е съдружник или акционер или не работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на награда на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника; и
 2. Пребивава постоянно в страна от Европейската Икономическа зона, и
 3. Притежава активен личен Фейсбук (Facebook) профил. Създаването и поддържането на личен Фейсбук профил е предмет на отделни Условия, публикувани на платформата Фейсбук (Facebook) и се регулират от единствено от тези условия, и
 4. Последвал е/ харесал е Фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/iCard.Digital.Wallet.BG/.
 5. Като коментар под публикацията на Организатора, представляваща видео с участието на българската изпълнителка Виктория Георгиева, е отговорил чрез своя собствен личен Фейсбук профил с правилен отговор на въпроса на Виктория Георгиева от видеото - „Къде е сниман видео клипа на най-новата ми песен „alright”? Участниците нямат право с отговора си да увреждат имиджа на Организатора и/ или Виктория Георгиева, да публикуват вулгарни, цинични, неприлични изявления и/или сцени, както и такива накърняващи честта и достойнството на трети лица; нито изявления и/или сцени, накърняващи добрите нрави или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалващи расова, национална, етническа и/или религиозна вражда.

„Период на Играта” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия.

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

 1. I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
 • Чл.1. Организатор на Играта е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, п.к. 9009, гр. Варна, Бизнес Парк Варна, сграда В1; е-mail: office@icard.com ; website: icard.com.
 1. II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 • Чл.2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник” и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.
 • III. ПЕРИОД НА ИГРАТА
 • Чл.3. Периодът, в който участниците ще могат да участва в играта, започва от 00:00 ч. на 10 август 2020 г. и продължава до 23:59 ч. на 16 август 2020 г. (часова зона UTC+ 2). Това е последният ден, който е обвързващ за Организатора и в който Участниците могат да участват в Играта.
 1. IV. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:
 • Чл.4. Механизъм на играта:
 • (a) В Периода на Играта, Участниците ще имат възможността да участват в Играта, организирана от Организатора, като в коментар под публикацията на Организатора, представляващ видео с участието на българската изпълнителна Виктория Георгиева, отговорят с правилен отговор на въпроса на Виктория Георгиева от видеото, под Фейсбук публикацията на iCard - Къде е сниман видео клипа на най-новата ми песен „alright”?. Участниците нямат право с отговора си да увреждат имиджа на Организатора и/или на Виктория Георгиева, да публикуват вулгарни, цинични, неприлични изявления и/или сцени, както и такива накърняващи честта и достойнството на трети лица; нито изявления и/или сцени, накърняващи добрите нрави или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалващи расова, национална, етническа и/или религиозна вражда.
 • (b) Всеки Участник има право да участва в Играта само с 1 (един) отговор на въпроса, публикуван под формата на коментар, както е посочено по-горе в т. (а).
 • (c) До 08.2020 г. Организаторът ще посочи верният отговор, ще проведе томбола, в която ще бъдат изтеглени на случаен принцип 3 (трима) победителя от участниците, дали верен отговор на въпроса на Виктория Георгиева „Къде е сниман видео клипа на най-новата ми песен „alright”? под формата на коментар под публикацията на Организатора, представляващ видео с участието на българската изпълнителка Виктория Георгиева и ще уведоми печелившите участници по следния начин: чрез публикация (пост), обявяваща изтеглените участници в томболата и изпращане на лично съобщение чрез платформата Фейсбук (Facebook) до печелившите участници.
 • (d) Всеки победител ще получи по 1 (един) брой награда, представляваща артикул - облекло/дреха от колекцията на Виктория Георгиева, с бранд -
 • (e) Един Участник може да бъде изтеглен като победител само веднъж - участието в и получаването на награда от Играта са еднократни.
 • (f) Томболата се провежда от комисия, в състав определен от Организатора, включващ служители на Организатора и която комисия приема правила за работата си.
 • Чл.5. Условия за получаване на награда от Участник:
  • (a) да пребивава постоянно в страна от Европейската Икономическа зона;
  • (b) да не е съдружник или акционер или да не работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на награда на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника;
  • (c) да е участвал успешно в Играта, така както е предвидено в Чл. 4. , като е дал верен отговор на въпроса;
  • (d) да е изтеглем на случаен принцип от Организатора като един от тримата победители и да е обявен като победител от Организатора по начина, посочен по-горе;
  • (e) да съдейства на Организатора за получаването на наградата, включително като предостави актуални данни за контакт и адрес за доставка в срок не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на публикация на Фейсбук страницата на iCard - https://www.facebook.com/iCard.Digital.Wallet.BG/, оповестяваща имената на изтеглените участници - Победители. Организаторът сам определя начинът и времето на доставка на наградата до победителите, но не по-късно от 1 (един) месец, считано от изтеглянето на Участника като победител в играта. Организаторът има право да организира връчването на наградите като публично събитие.
  • (f) Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция, свързана с Участниците, които не са спечелили от томболата, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
  • (g) Получената награда не може да бъде заменяна, не подлежи на предоговаряне и прехвърляне. Наградата не може да бъде разменена за паричната й равностойност. Организаторът не носи отговорност в случай, че наградата не може да бъде предоставена на печеливш участник поради невъзможност същият да бъде идентифициран, поради погрешно предоставени данни за контакт, грешни или подвеждащи данни, предоставени от участника, поради неполучаване или непрочитане на кореспонденцията от страна на печеливш участник, при невъзможност участник да бъде намерен, за да получи наградата си и други причини, извън контрола на Организатора.
  • (h) Организаторът не носи отговорност в случай, че спечелил награда участник не се възползва от правото си да получи същата в срока и при условията на настоящите Общи условия.
 • Чл.6. В случай че Участникът не успее да изпълни предпоставките предвидени по - горе, включително не предостави в посочения срок актуални данни за контакт и адрес за доставка на наградата и/или не я получи и/или др. подобно, същият губи правото на получаване на наградата и Организаторът има право да изтегли на случаен принцип нов победител на негово място измежду останалите участници, дали верен отговор и необявени за победители.
 1. V. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
 • Чл.7. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора: icard.com, както и в профилите на Организатора в социалните мрежи, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави въпросите си.
 1. VI. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
 • Чл.8. Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.
 1. VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 • Чл.9. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните”). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на Фейсбук страницата на iCard и на icard.com.

Когато Участника извършва нужните действия, за участие в Играта - оставяне на коментар и други подобни, ще имаме право да обработим личните данни на съответния Участник, а именно неговите имена, снимка или други, с цел да предоставим услугите, свързани със социалната мрежа. Обработката на тези лични данни ще бъде извършена в съответствие с Известието за поверителност.

 • VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 • Чл.10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел V Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
 • Чл.11. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците не се дължи компенсация под никаква форма и стойност.
 • Чл.12. Нищо в настоящите условия не обвързва Организатор и Участник в договорни отношения, различни от осъществяваната Игра.
 1. IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Чл.13. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел V Публичност на Играта.
 • Чл.14. Всяка една промяна на сроковете на Играта, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД: www.icard.com и обявена съответно на отделните публикации в социалните мрежи.
 • Чл.15. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, щети или пропуснати ползи, понесени от Участник или което и да е трето лице във връзка с настоящата Игра.
 • Чл.16. За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.