Общи условия за Кампанията и Играта
„Почувствай духа на Евровизия 2020 с iCard”

Присъедини се към Виктория за един от концертите в Мадрид, Лондон или Амстердам

ДEФИНИЦИИ:

„Игра”: Кампания, която Организаторът провежда за Периода на Играта сред своите клиенти, съгласно настоящите Общи условия.

„Организатор”: Организатор е „Айкарт“ АД.

„Участник”: Участник е клиент на Организатора, който в периода на Играта е регистриран клиент и:

  • Регистрирал се е за приложението iCard Digital Wallet и клиентският му статус за приложението iCard Digital Wallet продължава да бъде „Активен” по време провеждане на Играта, което означава, че не е пожелал затварянето на профила си и същият не е бил блокиран поради каквато и да е причина.
  • Не е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
  • Пребивава постоянно на територията на Република България.

“iCard Digital Wallet“ (“iCard“) представлява финтех мобилно приложение за смартфони с Android или iOS, предоставящо сметка за електронни пари, незабавно издаване и зареждане на мобилна (NFC) карта за Android, виртуални дебитни карти за плащане в интернет, виртуални карти за подаръци и физически карти с логото на картовите организации, както и парични преводи, в т.ч. незабавни трансфери към други потребители на приложението, SEPA преводи, SEPA директен дебит, международни преводи и други функционалности за плащане. iCard приложението също така предлага услуга за комуникация в реално време (чат).

„Период на Играта”: Това е времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2).

„Награди“: Това е безплатен пропуск и пътуване заедно с екипа на българската Евровизия до Мадрид, Лондон или Амстердам.

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Играта Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

1.1 Организатор на Играта е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес парк Варнa, сграда Б1; е-mail: support@icard.com; website: icard.com

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

2.1 Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора.

3. ПЕРИОД НА ИГРАТА:

3.1 Периодът, в който Участникът ще може да се възползва от Играта, започва в 00:00 ч. (EET) на 04.03.2020 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 02.04.2020 г., включително. Това е последният ден и час, които са обвързващи за Организатора и в които Участниците могат да се възползват от Играта.

4. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА:

4.1 Механизъм на играта:

4.1.1 За да участвате и да имате шанса да спечелите една от трите награди, е необходимо да отговорите правилно на въпроса: „Кой ще бъде домакин на Евровизия 2020?“, като изпратите съобщение чрез iCard Messenger на номер: +359 882 216 421.

4.1.2 Организаторът не носи отговорност за възникнали технически проблеми по поддържането на iCard Messenger.

4.2 Описание и получаване на наградите:

4.2.1 Печелившите Участници ще бъдат изтеглени чрез лотария на следните дати:

a. 15.03.2020 – относно пропуска и пътуването до Лондон;

b. 26.03.2020 – относно пропуска и пътуването до Амстердам;

c. 02.04.2020 – относно пропуска и пътуването до Мадрид.

4.2.2 Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип измежду Участниците, отговорили правилно на въпроса.

4.2.3 Печелившите Участници ще бъдат уведомени посредством e-mail и телефон.

4.2.4 Един Участник може да бъде победител само веднъж и във връзка със само една от трите награди.

4.2.5 По време на тегленето ще бъдат изтеглени и 10 (десет) резерви, с цел заместване на печелившите Участници, ако те се откажат от наградата си или не я предявят в посочения срок.

4.3 Условия за получаване на награда от печелившия Участник:

4.3.1 Спечелилият Участник може да получи своята награда срещу показване на лична карта.

4.3.2 Не се допуска заменянето на спечелената непарична награда срещу стойността й в пари.

4.3.3 При отказ на печелившия Участник да получи наградата, както и когато не се предостави необходимото съдействие в рамките на повече от 3 (три) работни дни, след като сме се свързали с него по телефон и/или имейл, последният губи правото на получаване й. В този случай наградата ще бъде връчена на първата изтеглена резерва. При условие, че в срок от 3 работни дни iCard не успее да се свърже с печелившия Участник поради причини, които не зависят от iCard, то той губи правото си да получи безплатен пропуск и пътуване заедно с екипа на българската Евровизия до Мадрид, Лондон или Амстердам и тя ще бъде разпределена по реда, описан в 2.

5. ПУБЛИЧНОСТ:

5.1 Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта на Организатора icard.com , както и в профилите на Организатора в социалните мрежи, където всяко заинтересовано лице може да се запознае с тях и да постави въпросите си.

5.2 С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни биха могли да станат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.

6. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

6.1 Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.

7. ЛИЧНИ ДАННИ:

7.1 Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на icard.com .

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел Публичност, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват тяхното по-нататъшно изпълнение и не могат да бъдат отстранени от Организатора.

8.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

9.1 Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъдат обявявани и достъпни за всички Участници и потребители и съобразно раздел Публичност.

9.2 Всяка една промяна на сроковете на Играта, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт на „Айкарт” АД: icard.com и обявена съответно на отделните профили в социалните медии.

9.3 За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.