iCard Политика за Поверителност


Последно изменение: 15 декември 2017


Тази Политика за поверителност урежда Вашето ползване на продукти, услуги, съдържание, функции, технологии, предоставени от iCard услугата и на всички свързани приложения и услуги (наречени общо “iCard услугата”) (включително и случаите, в които предоставяте всякаква информация във връзка с Вашето ползване на мобилното приложение iCard).

Вие приемате и се съгласявате с тази Политика за поверителност, когато се регистрирате, влезете в акаунта си и ползвате iCard услугата.С приемането на тази Политика за поверителност, Вие изрично се съгласявате с ползването и разкриването на Вашата лична информация от наша страна и ни указвате да извършваме тези действия по начина, описан в Политиката за поверителност..

1. Общи положения


1.1. Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Договора за iCard, който се прилага към ползването от Ваша страна на iCard услугата, включително и друг правен документ (ако има или е предвиден).

Ние, което означава iCard като финансова институция, член на организациите за карти и компания, поддържаща iCard мобилното приложение и всяка друга страна, които предоставят услуги за Вас (наричан в документа още и “Клиент”), в качеството Ви на ползвател съгласно условията в споменатите по-горе Договори отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на нашите клиенти. В настоящата Политика за поверителност ние информираме Клиента за събирането, ползването и обработването на личните данни за Клиента, когато се регистрира или ползва нашата iCard услуга и всички нейни елементи, включително нашето мобилно приложение iCard, сметка за електронни пари и Платежните карта, общо наричани “услугата”.
Всякакви лични данни на клиентите се събират, обработват и съхраняват в съответствие с принципите, установени в приложимото законодателство, както е определено в Договора за iCard и в Директива 95/46 на ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Личните данни на Клиента, които са предоставени от Клиента, както и от трети лица като например държавни или международни органи, притежаващи компетентност във връзка с предотвратяването на измами, се съхраняват електронно на сървъри, установени в специално създадени помещения клас А с най-високо ниво на комуникационен обхват, сигурност и контрол на достъпа.
1.2. Клиентът е длъжен да прочете настоящата Политика за поверителност внимателно, с оглед това да бъде запознат с политиките и практиките, които ще бъдат прилагани спрямо личните данни на Клиента, как последните ще бъдат използвани и как ние ще се отнасяме към тях. Клиентът трябва да свали и запази копие на тази Политика. В случай, че Клиентът не се съгласи с настоящата Политика за поверителност, Клиентът не следва да използва нашите Услуги (както са определени в Договора с Вас). Предоставяйки ни своите лични данни и поддържайки договорни отношения с нас, след като Клиентът вече се е запознал с настоящата Политика за поверителност, ние ще считаме, че Клиентът се е съгласил със събирането, използването и разкриването на личните данни на Клиента в съответствие с условията, установени в настоящата Политика за поверителност, освен ако Клиентът не ни уведоми за противното.
1.3. Настоящата Политика за поверителност може да бъде периодично изменяна в резултат на добавянето на нови функционалности към Услугата или във връзка със законодателни промени или други регулаторни причини. Ние можем да изменяме настоящата Политика по всяко време като публикуваме изменената версия на мобилното приложение. Изменената версия ще се смята за в сила от момента на публикуването. В допълнение, в случай, че ние предложим промяна в настоящата Политика на поверителност от значително естество, ние ще предоставим на Клиента най-малко 30-дневно предизвестие преди такава промяна чрез уведомяване в Мобилното приложение. След изтичането на трийсетте дни предизвестие, Клиентът ще се счита за изрично съгласил се с всички изменения в Политиката за поверителност. Ако Клиентът не е съгласен с условията в Политиката за поверителност, Клиентът може по всяко време да прекрати Договора си за Услугата съгласно посочените начини.
1.4. Настоящият документ не е Рамков договор: За избягване на неясноти и съмнения, тази Политика за поверителност не представлява “рамков договор” по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар или по смисъла на нормативен акт, който транспонира тази директива в държава членка на ЕС или ЕИП. .

2. Събиране на информация


2.1. Събиране и обработване на информация в случай на откриване и ползване на iCard сметката
За да открие, поддържа, ползва и закрие сметката за електронни пари и платежните инструменти, свързани с нея и за да ползва услугата, Клиентът трябва да предостави:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Място на раждане
 • Имейл адрес
 • Националност
 • Постоянен адрес
 • Мобилен номер
 • Документ за самоличност
 • Вид идентификационен документ
 • Дата на негово издаване
 • Личен или друг идентификационен номер
 • Орган, издал документ
 • И други данни, които могат да бъдат поискани.


Освен това, за нуждите на захранването на iCard сметката на Клиента, Клиентът може да избере да предостави информация за своите кредитна или дебитна карта или друг платежен инструмент. Ние можем да генерираме и изпратим на мобилния телефонен номер на Клиента кодове за потвърждение, както и да изискаме от Клиента да ги въведе като потвърждение за определени действия. Изисканата информация ни е необходима за обработване на трансакции, издаване на нови пароли (ако е приложимо) в случай, че Клиентът забрави или изгуби своята парола, за наша защита или защита на Клиента или други наши клиенти от кражба на самоличност, от измама с карта, както и за връзка с Клиента в случай, че възникне нужда от администриране на iCard сметката на Клиента. Клиентът разбира и ни дава своето съгласие за достъп до неговия списък на контактите/адресна книга, съхранявани в смарт устройството на Клиента, за да се откриват, поддържат и използват телефонните номера на други потребители на Услугата, предоставяна от нас.
2.2. В случай, че Клиентът ни изпрати кореспонденция, включително чрез поща, имейли и факсове, ние ще запазим тази информация в досието, водено за клиентската iCard сметка. Ние ще съхраняваме също и кореспонденцията във връзка с оказаната клиентска поддръжка, както и друга кореспонденция, между нас и Клиента. Ние ще съхраняваме тези данни с цел оценяване и подобряване на клиентската поддръжка, оказвана на Клиента, както и за да разследваме евентуални измами и нарушения на Общите условия. В допълнение, телефонните обаждания на Клиента към нас и нашите обаждания към Клиента ще бъдат наблюдавани и/или записвани за целите на подобряването на качеството на iCard услугата, както и за целите на сигурност и разкриване на измами.
2.3. С цел да изпълним правните си задължения за предотвратяване на измами и пране на пари и/или за да защитим всички наши Клиенти срещу евентуална измама, ние можем да получим информация за Клиента от трети лица, включително данни относно финансовата история, съдебни решения и производства по несъстоятелност, от кредитни справки и от органи за предотвратяване на измами, по време на откриването на Клиентската iCard сметка и по всяко време, когато счетем за необходимо с оглед предпазване от измами или минимизиране на финансовия риск. Ако общия обем на плащанията, които клиентът получава или нарежда чрез iCard услугата, е висок, ние можем в определени случаи, да проведем щателна проверка на произхода и същността на бизнеса на Клиента, като получим данни за Клиента и неговия бизнес от кредитни регистри или от органи за превенция на измами. Ако Клиентът има парични задължения към нас, ние можем да проведем кредитна проверка за Клиента като получим допълнителна информация за него от кредитни регистри или органи за превенция на измами, в рамките на позволеното от закона.
2.4. В допълнение към личната информация , предоставена от Клиента или получена от трети лица, нашата Услуга използва технология, която ни позволява да събираме определена техническа информация като например IP адрес, операционната система на хардуерното устройство на Клиента, вида програма за интернет сърфиране, която Клиентът използва, трафичните данни, данни за местоположение, списъци на осъществения достъп (weblogs) и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, независимо дали това се изисква от нас за целите на управление на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения, инвентаризация или за други законни цели. Когато Клиентът се свързва към Услугата посредством мобилно устройство (например чрез смарт устройство), ние можем в допълнение да събираме и съхраняваме допълнителна информация относно осъществения достъп и влизане (включително идентификационните характеристики на хардуерното устройство) и геолокационни данни с цел предоставяне на услугите.
2.5. Събиране и обработване на информация в случай на Видео идентификационен разговор
В съответствие с нашите Вътрешни правила за мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризъм (AML/FT) ние може да идентифицираме самия Клиент или лицето, упълномощено да открие iCard сметката (в случай, че Клиентът е дружество или друг вид юридическо лице, ще се използва терминът “ползвателят, който открива сметката”) чрез онлайн базиран Видео идентификационен чат (“Видео разговор”), проведен от служителите на Айкарт АД, лицензирано дружество за електронни пари бул. “Джеймс Баучер” 76А, София а в бъдеще и от негови подизпълнители, доверени трети лица, които ще бъдат изрично упоменати в тази Политика за поверителност и към които тази дейност може да бъде възложена (outsource) от лицето, задължено да прилага AML/FT мерки.
Ние ще предоставим сигурен видео канал и нужното ниво на директна визуално-комуникационна връзка с мобилното устройство на Клиента или с ползвателят, който открива iCard сметката, чрез iCard мобилното приложение.
Като се съгласява с този документ или като свали iCard мобилното приложение или друго определено мобилно приложение и чрез инициирането на Видео идентификационен чат, Клиентът или ползвателят, който открива iCard сметката, дава съгласието да бъде записан (аудио и видео запис) за AML/FT цели. Ние ще се погрижим да получим от Клиента или ползвателя, който открива iCard сметката, потвърждение на неговото съгласие също и в рамките на Видео идентификационния разговор.
За да се постигне успешно провеждане на Видео идентификационния разговор Клиентът или ползвателят, който открива iCard сметката, се съгласяват да ни предостави достъп до камерата на мобилното му устройство, както и да:
- Направим снимки на Клиента или на ползвателят, който открива iCard сметката;
- Направим снимки на главната страница на паспорта или на лицевата и задната страна на документ за самоличност на Клиента или на ползвателя.
За същите цели ние може да изискаме по всяко време след Видео идентификационния чат Клиента или ползвателя, който открива iCard сметка, да ни позволи да прочетем чипа, вграден в Паспорта и да запишем наличната информация/да направим дигитално копие на Паспорта (наричан за кратко ePassport). Личните данни, съхранявани на ePassport или на друг документ за самоличност ще бъдат разчетени и криптирани чрез NFC технология.
Клиентът/ползвателят се съгласява да следва инструкциите ни, които ще даваме в рамките на Видео идентификационния кол с цел да: 1) удостоверим автентичността на представения паспорт или документ за самоличност; 2) изследваме целостта на съответните визуални защитни характеристики на паспорта или на документа за самоличност.
Цялата информация, снимки, копия, които са ни предоставени от Клиента в рамките на Видео идентификационния разговор ще се смятат за лични данни съгласно смисъла на приложимото законодателство и ще бъдат третирани в съответствие с правилата на тази Политика за поверителност. Цялата лична информация ще бъде записана и съхранявана на защитено Microsoft cloud пространство на нашите подсигурени сървъри и ще бъде поддържана в съответствие с правилата на приложимото законодателството за AML/FT мерките и за съхранението на личните данни.

3. Използване на информацията


3.1 С приемането на настоящата Политика за поверителност, Клиентът се съгласява с използването от наша страна на личните данни на Клиента при предоставяне на iCard услугата, включително:
- За да се потвърди самоличността и финансовите данни за Клиента;
- За да се извършат проверки за предотвратяване на измами и пране на пари и кредитни проверки;
- За откриването, оперирането и администрирането и закриването на Клиентската iCard сметка и свързаните с нея платежни инструменти на Клиента и за предоставянето на услугите, които Клиентът е поискал;
- За изпълнение на нарежданията на Клиента за извършване и получаване на плащания и преводи посредством iCard услугата, включително за потвърждение, че Клиентът има достатъчно средства в своята iCard сметка и че има свързани платежни инструменти, за извършване на платежни операции;
- За уведомяване на Клиента относно промяната в услугите, предоставяни от нас;
- За да бъдат изпълнени условията на разпоредбите, регулиращи финансовите и платежни услуги, включително съхраняване на финансови данни и данни относно трансакциите.
- За да изпълним правата и задълженията си по Договора с Клиента;
- За да прехвърлим своите права по Договора с Клиента на лице, което е установено в държава член на Европейското икономическо пространство, като в същото време бъдат спазени условията по Договора с Клиента.

4. Разкриване на информация


4.1. Ние нямаме право да продаваме или да предоставяме каквито и да е лични данни относно Клиента на трети лица в нарушение на законовите ни задължения. Ние ще предоставим достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които личните данни са необходими с цел iCard услугата да бъде предоставена на Клиента. Ние можем да разкрием личните данни на Клиента само в изчерпателно изброени случаи, изрично посочени в настоящия документ, както и към трети лица и техните подизпълнители, посочени в Списъка на третите лица с които могат да се споделят лични данни, предоставен на Клиента преди встъпването в Договора за iCard.
4.2. Ние можем да разкриваме лични данни на Клиента на трети лица ако това е необходимо с цел, но не само, да се изпълни искане от страна на Клиента, да се обработят платежните данни на Клиента, да се окажат спомагателни услуги и за да се извършва наблюдение над дейности с измамен характер.
4.3. Когато Клиентът изпраща средства към друг Клиент на iCard услугата или към търговец, на който Клиентът желае да заплати, ние, ще предоставим на получателя най-малко следната информация: телефонния номер, имейл адреса и идентификационния номер на iCard сметката на Клиента. В зависимост от вида на нареденото плащане, ние можем да изпратим и друг вид лични данни като например име, адрес и държава на пребиваване на Клиента, ако получателите изискват тази информация от нас, с цел да се подобри платежния процес, да се погасят задължения чрез трансакцията или за да могат последните да приложат собствени мерки срещу измами или изпиране на пари.
4.4. Ние ще предоставим и информация относно Клиента на своето дружество за одит, което ни предоставя професионални одитни услуги и изготвя доклад относно нашите политики за прилагане на мерките срещу изпиране на пари, както и тези, отнасящи се до KYC (Know Your Customer).
4.5. Ние можем да предоставяме обобщена търговска информация относно реализираните обороти, преминали през iCard услугата на трети лица, изпълняващи функциите на наши подизпълнители и обвързани с договорно задължение да спазват конфиденциалност, като тази информация може да бъде използвана от последните единствено за постигане на целите на дистрибуция на iCard услугата и/или оказване на съдействие на Клиента с оглед на използването му на iCard услугата.
4.6. Ние ще разкриваме информация относно Клиента в случаи, при които сме задължени от разпоредбите на приложимо законодателство. Обемът на подобно разкриване може да съдържа, без никакви ограничения, информация относно трансакциите, относно сметките, лични данни и съдържанието на комуникациите, като тази информация може да бъде разкрита на: съдебен орган, полиция, служби за сигурност, компетентни държавни, междудържавни или наднационални органи, компетентни агенции (различни от данъчни органи), министерства, регулаторни органи. Ако невярна или неистинска информация е била предоставена от Клиента и е разкрита измама, ние ще предоставим детайлна информация към органите за предотвратяването на измами, и органите на реда ще могат да получат достъп и да използват тази информация. Ние, както и други организации, можем да осъществим достъп до тази информация (включително информация, предоставена от трети държави) с цел предотвратяването на измами и пране на пари.

По-специално, Вие се съгласявате и ни упълномощавате да извършваме всяко едно от изброените по-долу действия във връзка с Вашата информация относно iCard услугата:

а. Разкриване на необходимата информация на: полиция и друг правоприлагащ орган или агенция; службите за сигурност; компетентен правителствен, междуправителствен или наднационален орган или агенция; компетентна държавна агенция, департамент, регулаторен орган или регулаторна организация (включително органите/агенциите, реферирани в съответната секцията на Списъка с трети лица) и други трети лица, включително компаниите от нашата група, (i) която сме законово оправомощени и едновременно задължени да се събираме и съхраняваме съгласно приложимото законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS), (ii) за която основателно смятаме, че е подходяща и нужна, за да сътрудничим във връзка с разследвания на измама или други незаконни дейности или потенциално незаконни дейности, или (iii) за провеждане на разследвания относно нарушения на нашите Договори (включително, но не само, информация относно Вашия източник на средства или Вашия Издател на кредитна или дебитна карта). Ако Вие попадате в обхвата на правилата на FATCA или CRS, ние се задължаваме да Ви уведомим относно Вашата информация, която може да предоставим на различните власти.
б. Разкриване на информация относно Вашата iCard сметка на носители на права на интелектуалната собственост, ако според приложимото национално право или правото на държава членка на ЕС, те имат иск/претенция срещу вас въз основа на извънсъдебно разкриване на информация поради нарушение на правата им на интелектуална собственост чрез използването на нашата Услуга;
в. Разкриване на необходимата информация в изпълнение на изискванията на кредитни организации или асоциации или в изпълнение на граждански, административни или наказателни съдебни процеси.
г. Разкриване на необходима информация към платежни доставчици, одитори, доставчици на услуги по обслужване на клиенти (customer service providers), агенции за кредитна информация, агенции за борба с финансови измами, доставчици на финансови продукти, търговски партньори, маркетинг и ПР компании, доставчици на техническа поддръжка, дружества от групата ни компании, други агенции, пазари и други трети лица, изброени тук. Разкриването на тази информация цели да Ви предоставим iCard услугата. Също така изброяваме в Списъка с трети страни неизчерпателни примери на конкретните трети лица, на които ние към момента разкриваме информация относно Вашата iCard сметка, или на които ние може да преценим разкриване на информация относно Вашата iCard сметка, както и изброяваме целите, за които разкриваме информацията и вида информация, която разкриваме. Тези трети лица са ограничени от закон или от договорно основание да се въздържат от използване на информацията за допълнителни цели извън тези, поради които информацията им е била споделена.
д. Разкриване на необходима информация на вашия законен представител или упълномощено лице (ако има такова чрез предоставено от Вас пълномощно или ако имате попечител).
е. Разкриване на обобщени статистически данни с нашите бизнес партньори, както и за целите на ПР. Например може да предоставим определен процент на наши Клиенти, активно ползващи iCard услугата. При всички положения тази обобщена информация не е свързана с лични данни.
ж. Споделяне на необходимата информация относно iCard услугата с трети лица (ако е приложимо) за следните дейности:
i. Превенция на измами и управление на риска: за съдействие относно превенция на измами и управление на риска.
ii. Обслужване на клиенти (Customer Service): за целите на обслужването на клиенти, включително за съдействие при обслужването на Вашия акаунт или за разрешаване на спорове (например начислени такси, или извършени трансакции)
iii.Доставки: във връзка с доставки или подобни дейности относно поръчка на карти.
iv. Законово съответствие: за съдействие относно изпълнението на изискванията във връзка с верификацията за AML/FT цели.
v. Доставчици на услуги: за да се позволи на доставчици на услуги, които са наши подизпълнители и подпомагат нашия бизнес чрез предоставяне на услуги във връзка с превенцията от измами, начисляване на такси, маркетинг, обслужване на клиенти и разработване на технологии. Договорите с тях задължават нашите подизпълнители да използват информацията само във връзка с услугите, които ни предоставят и да не я използват за тяхна изгода.

Сливания и придобивания: Както при всеки друг бизнес е възможно да се слеем с друга компания или да бъдем придобити от друга компания. Ако възникне придобиване на нашия бизнес, Вие се съгласявате дружеството правоприемник да има достъп до информацията поддържана от нас, включително информация относно Вашата iCard сметка, както и че този правоприемник ще бъде обвързан от настоящата Политика за поверителност, докато тя не бъде променена.

Трети лица (Агенти или Дистрибутори): Ако вие изберете да купите или да придобиете по друг начин Карта директно от търговски обект на Трето лице (Агенти или Дистрибутори) – магазин или онлайн сайт или чрез мобилно приложение, всякаква информация, която предоставите на третото лице (а не директно на нас) ще бъде разкрита на това трето лице. Тези трети лица се регулират от отделни техни политики за поверителност и ние Ви съветваме да преглеждате тези политики за поверителност преди да им предоставяте лична информация. Ние не носим отговорност за съдържанието на информацията или техните практики за обработка на информацията от тяхна страна.

5. Сигурност и защита на информацията


5.1. Ние поемаме отговорността да осигурим сигурността на данните на Клиента. За да предотвратим непозволен достъп до или разкриване на информация, ние поддържаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите законови разпоредби за защитата на непублични лични данни. След като клиентът веднъж е осъществил достъп до своята iCard сметка, цялата интернет комуникация се обезопасява чрез използването на технология Secure Socket Layer (SSL) с криптиране с висока степен на сигурност (AES-256, 256 bit keys, удостоверено от StartCom Ltd.). Ние ограничаваме достъпа до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само за служителите, на които е нужна тази информация с оглед на предоставянето на продуктите и услугите на Клиента.
5.2. Сигурността на iCard сметката и платежните инструменти на Клиента зависи също и от защитата от страна на Клиента на неговите идентификационни данни за достъп до iCard сметката, платежните инструменти или други функционалности на iCard услугата, включително преводи чрез СМС. Клиентът няма право да разкрива своите идентификационни данни за достъп на никого. Ние никога няма да поискаме в имейл от Клиента да ни изпрати неговите идентификационни данни за достъп, макар че ние можем да изискаме от Клиента да ги въведе, както и друга лична информация в акаунта си за iCard услугата чрез iCard мобилното приложение, качено на смарт устройството на Клиента или по друг начин, какъвто може да бъде поискан от Услугата. Всеки имейл или друг вид комуникация, с които се иска от Клиента да предостави лична информация чрез имейл, трябва да бъдат третирани от Клиента като непозволени и подозрителни действия и Клиентът трябва незабавно да ни уведоми. В случай, че Клиентът разкрие своите идентификационни данни за достъп на трето лице, поради каквато и да е причина, включително, защото трето лице е обещало да предостави на Клиента допълнителни услуги, третото лице ще има достъп до iCard сметката на Клиента и до неговите лични данни, а Клиентът ще бъде изцяло отговорен за извършените действия от третото лице чрез използване на идентификационните данни за достъп на Клиента. В случай, че Клиентът подозира, че някое друго лице е придобило достъп до идентификационните данни за достъп на Клиента, Клиентът трябва да ги промени незабавно като влезне в своя акаунт чрез iCard мобилното приложение и промени настройките й, както и незабавно да се свърже с нас по начина, указан от Услугата, за да бъде обслужен.

6. Контакт с Клиента


6.1. Ние се свързваме периодично със своите Клиенти чрез имейл, SMS или “push notifications” чрез iCard мобилното приложение, с цел предоставяне на Услугата. Ние също осъществяваме връзка с Клиентите си и чрез имейл или по телефон с цел разрешаване на потребителски оплаквания или предявени претенции от страна на Клиенти; отговаряне на искания за потребителски услуги; уведомяване на Клиенти в случаите при които имаме съмнения, че техните iCard сметки/профили за електронни пари или която и да е от техните трансакции може да е била използвана с незаконна цел; потвърждаване на информация относно личността на Клиента, неговата стопанска или финансова дейност; за извършване на потребителски анкети; разследване на съмнителни трансакции.
6.2. Ние използваме Клиентския имейл, реален адрес или мобилен телефонен номер за целите на изпращане на SMS, имейл или push notifications за потвърждаване на отварянето на iCard сметка за електронни пари, за изпращане на уведомления относно плащания, наредени или получени чрез нас, за изпращане на информация относно важни изменения на продуктите или услугите, за изпращане на други уведомления или информация, изисквана от закон. Ние ще извършваме надзор и/или ще записваме телефонните разговори с Клиента за да осигурим допълнителна защита, за идентифициране на измами, за получаване на надлежни инструкции от Клиенти или за разрешаване на оплаквания.
6.3. При използването на iCard услугата Клиентът може да ни предостави информация като например имена, мобилни телефонни номера, имейл адреси или друга информация за лица, което не са регистрирани за iCard услугата и нямат никаква правна връзка с нас. Клиентът приема и се съгласява, че лице, чиито данни Клиентът ни е предоставило е дало своето разрешение да споделя тази информация с нас, както и да ни държи свободни от каквито и да е искове, произтичащи от предоставянето на информация за трети лица. Ние няма да носим отговорност за съдържанието на съобщението или за изпращането на такова общуване. Ние не изпращаме нежелани имейли, SMS, съобщения и т.н. и всякакви съобщения, уведомления и друга комуникация чрез функционалностите на iCard услугата, включително Виртуални Карти за подарък, инициирани от Клиента, ще бъдат изпратени от негово име, а не от нас.

7. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента


7.1. Клиентът може да преглежда личните данни, които ни е предоставил и да извършва желаните от Клиента промени на тези данни или на настройките на своята iCard сметка, по всяко време, като влезе в своя акаунт чрез iCard мобилното приложение и промени своите настройки в съответната секция.
7.2. Ако Клиентът закрие своята iCard сметка, ние ще отбележим в нашата база данни с iCard сметката на Клиента като “Закрита”, но ще запазим информацията за Клиента, тъй като ние сме задължени от закона да съхраняваме определен вид данни за период от най-малко пет години след закриването. Това е необходимо за целите на установяване на измами, чрез подсигуряване, че лица, които се опитват да извършат измама, няма да могат да избегнат откриването им чрез простото закриване на техните iCard сметки и откриване на нови. Все пак, в случай, че Клиентът закрие iCard сметката, информацията относно неговата самоличност няма да бъде използвана от нас за никакви други цели, нито ще бъде продавана или споделяна на трети лица, освен когато това е необходимо за предотвратяване на измама и за целите на спомагане за прилагането на закона, или в случай на изискване на закон.
7.3. По искане на Клиента, ние ще предоставим информация на Клиента къде се съхраняват неговите лични данни, какви данни съхраняваме за личността на Клиента и за какви цели личните данни се използват нас. Клиентът има законното право да отправя подобни искания. Такива искания за информация следва да бъдат адресирани към нашия Център за обслужване на клиенти.