Условия за промоционална игра „Отново в час с iCard!“


1. ОРГАНИЗАТОРИ

1.1. Промоционалната игра „Отново в час с iCard!“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) се организира и провежда от Айкарт АД, ЕИК 175325806, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, (наричана по-нататък за краткост „Организатор“).

1.2. Организаторът притежава правото да използва търговската марка iCard;

2. ПРАВИЛА

2.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците (наричани по-долу за краткост „Правилата“).

2.2. Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора (www.icard.com) и на Facebook страницата на iCard. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на уебсайта, в който са поместени, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че, участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

2.3. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. В Играта участници могат да бъдат единствено:

- физически лица, с постоянен адрес в Република България, които са навършили 18 години и са дееспособни. С приемането на настоящите Правила, лицата декларират, че имат навършени 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Играта;

- които са верифицирани потребители на Дигитален портфейл iCard (www.icard.com), инсталирано на личните им мобилни устройства.

- Участници в играта не могат да бъдат служители на „Айкарт“ АД (iCard АД).;

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1 За да участва в Играта всеки участник трябва да извърши онлайн плащане чрез iCard VISA и/или виртуалните карти, свързани с Дигитален портфейл iCard (www.icard.com).

4.2 Участниците трябва да извършат поне 5 плащания, като всяко от тях трябва да е на стойност не по-малко от 10 (десет) лева. Плащанията могат да бъдат извършени, към всеки търговец, който приема VISA или Mastercard.

4.3 Необходимият брой плащания, извършени в рамките на определения период за промоционалната игра, дава на участника шанс за спечелване на награда.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

5.1 Промоционалната игра стартира считано от 00:00:00 часа на 15.09.2018г. и приключва в 23:59:59 ч. на 12. 10 2018 г.

6. НАГРАДИ

6.1. В периода на Играта всеки, който изпълни условията за онлайн плащания чрез карта iCard, описани по-горе, може да спечели подаръчен ваучер за пазаруване от интернет страницата www.ozone.bg на стойност 20 лв. Подаръчният ваучер може да бъде използван за всички продукти предлагани на интернет страницата www.ozone.bg.

6.2. Брой награди, които ще бъдат раздадени в рамките на играта – 5 промоционални кода всеки на стойност 20.00 (двадесет) лева.

6.3. Промоционалният код ще бъде получен от печелившия участник на посочения от него имейл адрес.

6.4. Промоционалният код може да се използва само веднъж. Неизразходвана сума не може да бъде приспадана от бъдещи поръчки за по-голяма сума.

6.5. Промоционалният код може да се използва за закупуване на повече от един продукт, стига да се използва в една поръчка.

6.6. Повече от един промоционален код не може да бъде използван в една поръчка. Ако имате повече от един код, моля свържете се с клиентската поддръжка на support@ozone.bg или на чат системата на уебсайта за решение.

6.7. Ако стойността на поръчката надвишава стойността на промоционални код печелившия трябва да заплати разликата, за да завърши поръчката.

6.8. Печелившите ще бъдат изтеглени на 18 октомври 2018 г. на случаен принцип и ще бъдат информирани за наградата си посредством имейл.

6.9. Избирането на печеливш е основано на случаен принцип и ще бъде извършено посредством платформата https://www.easypromosapp.com/pick-a-winner-app/

6.10. Посредством платформата посочена в точка 6.9 ще бъде създаден, отново на случаен принцип и списък с резерви на печелившите.

6.11. При отказ на клиента да получи наградата, както и когато не се предостави необходимото съдействие от страна на печелившия, се губи правото на получаване на наградата. В този случай наградата ще бъде получена от резерва от списъка на участниците.

6.12. При условие ,че в срок от 5 работни дни „Айкарт“ АД не успее да се свърже с печелившия участник, поради причини, които не зависят от „Айкарт“ АД, печелившият участник губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде получена от резерва в списъка на участниците.

7. УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДА

7.1. Всеки избран участник има възможността да бъде изтеглен само за една награда.

7.2. Няма максимално ограничение в броя на плащанията, които участникът може да направи, за да бъде записан в промоционалната игра.

7.3. Няма максимално ограничение в стойността на направените плащания.

7.4. Участникът разбира и се съгласява, че промоционалната игра и Виртуалната карта iCard не могат да бъдат използвани за измамни практики и цели или други неразрешени от закона дейности. В случай на съмнение за измама, свързано с ползването на Виртуалната карта iCard или участието в Играта от страна на Участника ние ще блокираме iCard услугата.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с политиката за поверителност на iCard, публикувана на www.icard.com.

8.2 Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1 Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на Награда, спечелена от Играта или участие в тази Игра и свързаните с нея дейности.

10. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.